Privacy

นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงานของบริษัท แอลซีบี คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล 1 จำกัด

และ บริษัท แอล ซี เอ็ม ที จำกัด

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราเก็บรวบรวม
  1. ส่วนหนึ่งในขั้นตอนของการสรรหาบุคลากร บริษัทฯอาจรวบรวมหรือรับข้อมูลประเภทต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในระหว่างการสรรหาและขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน ซึ่งอาจส่งมอบเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครออนไลน์และ / หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น บอร์ดสมัครงาน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านบริษัทรับจัดหางาน สื่อโซเชียล งานนัดพบแรงงาน งานอีเว้นเครือข่าย เป็นต้น บริษัทฯอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น และประเภทของข้อมูลที่รวบรวมจะขึ้นอยู่กับลักษณะการจ้างงานหรือบริการกับบริษัทฯ
  2. 1.1 รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อเต็ม การรับราชการทหาร ภาพถ่าย ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรที่ออกให้โดยทางราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทำงาน ใบขับขี่และใบอนุญาตอื่นๆ CV/Resume ประวัติการศึกษา ใบสมัคร บัญชีธนาคาร และสิ่งที่ระบุตัวตนอื่นๆ
  3. 1.2 ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมล์
  4. 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับงานของท่าน เช่น ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและการจ้างงานก่อนหน้า ซึ่งรวมถึงแผนกหรือหน่วยงาน, ประวัติตำแหน่งงาน, เงินเดือนและผลประโยชน์จากการจ้างงานก่อนหน้า
  5. "ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน" หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จำแนกตามกฎหมายว่าเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน บริษัทฯจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนนั้น หากบริษัทฯได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนจากท่านหรือตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ บริษัทฯ ยังอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ / หรือ ถ่ายโอนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับท่าน ดังต่อไปนี้
  6. 1) ข้อมูลสุขภาพและข้อมูลทางการแพทย์ เช่น ข้อมูลการตรวจรักษา ผลการทดสอบยาและการใช้สารเสพติด
  7. 2) ประวัติอาชญากรรม
  8. 3) ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในเอกสารแสดงตัวตนที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ เช่น ศาสนา, วัน เดือน ปี เกิด เป็นต้น
  9. “สำหรับข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน ทางบริษัทฯจะใช้ข้อมูลเฉพาะหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่เท่านั้น ส่วนข้อมูลอื่นๆที่ปรากฎบนบัตรฯ ทางผู้สมัครสามารถขีดฆ่าหรือลบทำลายได้ หากไม่มีการขีดฆ่าหรือลบทำลาย ทางบริษัทฯขออนุญาตในการทำลายแทน”
  10. เอกสารข้อมูลที่รวบรวมจากท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสมัครงาน การรับรองและการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อการติดต่อ การประเมินความเหมาะสมของผู้สมัคร การตัดสินใจจ้าง การกำหนดเงินเดือนและข้อมูลเบื้องต้นอื่นๆ สำหรับทำสัญญาการจ้างงานใหม่ ขั้นตอนการปฐมนิเทศและประเมินผู้สมัคร / ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  11. บริษัทฯอาจมีสอบถามประวัติอาชญากรรมภายหลังการเสนอจ้างงานอย่างมีเงื่อนไข โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ทั้งนี้บริษัทฯอาจจะขอให้ท่านหลีกเลี่ยงไม่แจ้งข้อมูลในใบสมัครซึ่งข้อมูลนั้นอาจเข้าข่ายข้อมูลที่ละเอียดอ่อนภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ เว้นแต่มีข้อกำหนดเฉพาะหรือข้อกำหนดตามกฎหมาย
  12. 1.4 ข้อมูลจากแหล่งอื่น

   บริษัทฯเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านด้วยเหตุผลข้อหนึ่งหรืออาจจะหลายเหตุผลรวมกันดังนี้

   • เนื่องจากท่านเต็มใจจะให้ข้อมูลและให้ความยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลนั้น
   • เนื่องจากข้อมูลนี้จำเป็นในการดำเนินตามขั้นตอนซึ่งท่านได้ร้องขอก่อนมีการจ้างงานท่าน
   • เนื่องจากข้อมูลนี้มีความสำคัญกับบริษัทฯโดยเฉพาะ และบริษัทฯมีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายภายใต้กฎหมายที่จะนำข้อมูลนั้นมาประมวลผลเพื่อจะปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมาย หรือในกรณีจำเป็นซึ่งจะต้องปกป้องผลประโยชน์อันสำคัญของท่านหรือบุคคลใดก็ตาม

   หากการเก็บรวบรวมหรือการประมวลผลข้อมูลนั้นทำโดยท่านได้ให้ความยินยอม ท่านสามารถเพิกถอนการยินยอมได้ทุกเมื่อ หากกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้

 2. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  1. 2.1. วัตถุประสงค์ที่ท่านให้ความยินยอม
   • ข้อมูลสุขภาพและการแพทย์: เช่น สภาวะสุขภาพเรื้อรังหรือประวัติทางการแพทย์และข้อมูลที่มีอยู่ในใบรับรองแพทย์ / ใบรับรองแพทย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินความเหมาะสมของผู้สมัคร, ข้อมูลเกี่ยวกับความพิการเพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากร
   • ประวัติอาชญากรรม: บริษัทฯจะดำเนินการจัดทำหรือขอรับประวัติอาชญากรรม และ / หรือการตรวจสอบประวัติที่เกี่ยวข้องกับท่านตามสมควรกับหน้าที่รับผิดชอบของท่านเพื่อประโยชน์ในการสรรหาบุคลากร
   • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในเอกสารแสดงตัวตนที่ทางราชการออกให้: เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง การจัดสรรสวัสดิการ เช่น การเตรียมอาหาร การจัดให้มีวันหยุดทางศาสนา การวางแผนการใช้กำลังคน การจัดการหาสถานที่รองรับในที่ทำงาน และการจัดหาและรับรองหลักสูตรฝึกอบรม เป็นต้น
  2. 2.2. วัตถุประสงค์และเหตุทางกฎหมายอื่นๆ สำหรับบริษัทฯในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
    บริษัทฯยังอาจอาศัยอ้างอิง
   1. (1) หลักสัญญา เป็นการกระทำเพื่อการเริ่มต้นหรือปฏิบัติตามข้อตกลงการจ้างแรงงานระหว่างบริษัทฯกับท่าน หากท่านเป็นพนักงาน หรือสัญญาจ้างทำของหากท่านเป็นคนทำงาน
   2. (2) หน้าที่ความรับผิดทางกฎหมาย เป็นการกระทำเพื่อการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ความรับผิดตามกฎหมายของบริษัทฯ
   3. (3) ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์โดยชอบของบริษัทฯและประโยชน์โดยชอบของบุคคลภายนอก
   4. (4) ผลประโยชน์ที่สำคัญ เป็นการกระทำเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ / หรือ
   5. (5) ประโยชน์สาธารณะ เป็นการกระทำเพื่อการปฏิบัติงานที่ทำเพื่อสาธารณประโยชน์หรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

ยกเลิก