กฎระเบียบ ข้อควรทราบ และเส้นทางการจราจรภายในท่าเรือ B1 และ A0

พนักงานขับรถหัวลากนอกทุกคนต้องเข้าชมวีดีโอและทำแบบทดสอบก่อนเข้าไปใช้บริการรับส่งตู้สินค้า ในท่าเรือ B1 และ A0

ข้าพเจ้ายินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้สำหรับการอบรมความปลอดภัยออนไลน์ของบริษัท แอลซีบี คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล 1 จำกัด (ท่าเรือ B1) และบริษัท แอล ซี เอ็ม ที จำกัด (ท่าเรือ A0) เท่านั้น

1/3กรุณาระบุตัวตน

2/3คุณต้องทำการดูวิดีโอนี้เพื่อทำแบบทดสอบในข้อถัดไป

ยืนยันการดูวิดีโอนี้
เริ่มทำแบบทดสอบ คุณต้องทำให้ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 1 วัตถุประสงค์ของการจัดทำวิดีโอของท่าเรือ A0 และB1 จัดทำขึ้นเพื่ออะไร ?

ก. เพื่อให้พนักงานขับรถหัวลาก พนักงานของท่า ผู้รับเหมาและบุคคลอื่นๆ รับทราบถึงอุปสรรค และปัญหาภายในท่า
ข. เพื่อให้พนักงานขับรถหัวลาก พนักงานของท่า ผู้รับเหมาและบุคคลอื่นๆ มีความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานภายในท่า
ค. เพื่อให้พนักงานขับรถหัวลาก พนักงานของท่า ผู้รับเหมาและบุคคลอื่นๆ แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

ข้อที่ 2 การสุ่มตรวจเป่าแอลกอฮอล์ ต้องตรวจวัดค่าได้ไม่เกินกี่มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จึงจะอนุญาตให้เข้าท่าได้ ?

ก. 0 mg%
ข. 30 mg%
ค. 50 mg%

ข้อที่ 3 ก่อนเข้าท่าเรือ ควรทำอย่างไร ?

ก. ไม่นำผู้โดยสารเข้าท่า และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
ข. จอดรอเข้าท่าโดยให้ล้อหน้าอยู่ระหวางลูกระนาด และปลดเต้าล็อคทุกครั้งก่อนเข้าท่า
ค. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4 ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวผิด ?

ก. เมื่อถึงทางร่วมทางแยก ต้องมองทั้งทางซ้ายและขวา ก่อนออกรถ
ข. เมื่อเชื้อเพลิงหมด สามารถเติมน้ำมันหรือแก๊สในท่าได้
ค. เมื่อจะขับรถแซง ต้องมีระยะปลอดภัยจากรถที่ถูกแซงและคานยก (RTG)

ข้อที่ 5 ขณะต่อคิว ห้ามถอยหลัง และต้องเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างน้อยกี่เมตร ?

ก. 1 เมตร
ข. 3 เมตร
ค. 5 เมตร

ข้อที่ 6 หากต้องการขอความช่วยเหลือภายในท่า ต้องปฏิบัติอย่างไร ?

ก. ให้สัญญาณมือ หรือสัญญาณเสียงแตร ไปยังรถ Traffic Control หรือโทร 038-408-600 ต่อ 1776
ข. เล่นโทรศัพท์ คุยแชทสอบถามไปหัวหน้างาน
ค. ลงจากรถ วิ่งไปหาคนขับรถคันอื่นที่อยู่ใกล้ๆ

ข้อที่ 7 เพื่อความปลอดภัยในการเข้ามาใช้บริการในท่า ท่านต้องปฏิบัติตามข้อใด ?

ก. ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม. / ชม.
ข. ไม่จอดรถเข้าไปในเส้นทางของคานยก (RTG)
ค. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8 หากฝ่าฝืนกฎระเบียบของท่า จะส่งผลอย่างไร ?

ก. อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
ข. ทางท่าสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเข้าภายในท่า
ค. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9 ระหว่างทางไปลงตู้สินค้า มีรถติดหนักมาก ท่านคิดว่าควรจะทำอย่างไร ?

ก. จอดรถรอในเลน RTG เพราะมีพื้นที่ว่างพอ สามารถจอดได้เลย
ข. ถอยรถกลับ และเลี้ยวออกในเลนไหนก็ได้ที่ว่าง
ค. ขับรถแซงในระยะที่ปลอดภัย โดยสังเกตจากการจับตู้ของ RTG เป็นหลัก

ข้อที่ 10 ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบความปลอดภัยในท่าเรือ ?

ก. นาย กอ รับตู้สินค้าเสร็จแล้ว ขับไปตามเส้นทางที่กำหนดเพื่อออกเกท
ข. นาย ขอ ขับแซงคันหน้าอย่างช้าๆ แล้วเข้าไปจอดคร่อมเส้นทางคานยก (RTG)
ค. นาย คอ บอกให้ภรรยากับลูกลงจากรถ ก่อนเข้าเกทไปส่งตู้หนัก

3/3คุณผ่านบททดสอบทั้งหมด

Menu